کادر فنی تیم بزرگسالان

کادر فنی تیم اصلی

 

سرمربی : محمدرضا مهاجری 

 

 مدیر تیم: مجتبی سرآسیایی 

 

مدیر رسانه و سخن گو : جواد طاری بخش

 

مربیان: حسن بادامکی، مصطفی صداقت ،آرمن گلبوداغیان

 

مربی دروازبانان : هاروت ابراهیمیان

 

مربی بدنساز : عماد مهاجری